Smart resursanvändning

Fjärrvärme bygger på principen att det är bättre med en central värmeanläggning än att varje fastighet har en egen värmekälla. Fjärrvärme är ett slutet kretslopp som går genom städerna genom varmvattenledningar nedgrävda i marken och sprider värme till stadens alla delar.

 

Varmt vatten värmer

Fjärrvärme kommer i form av vatten som värmts i värmeverket till 75-120 grader beroende på årstid och effektbehov. Vattnet transporteras i välisolerade rör under marken till en fjärrvärmecentral i den byggnad som ska värmas upp. I den finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till husets eget värmesystem med värmeelement och tappvarmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.

Fjärrvärme är flexibelt och driftsäkert. Eftersom man kan använda flera olika sorters bränsle är fjärrvärme mindre beroende av tillgången på vissa resurser och blir mer leveranssäkert även vid köldknäppar vintertid.

Miljöriktig värme från sopor

Fjärrvärme är också bättre för miljön än många andra uppvärmningsformer. En stor del av bränslet är olika former av avfall och restprodukter, resurser som annars skulle gå förlorade. Genom att använda några få pannor med effektiv rening till flera byggnader, istället för att varje byggnad har sin egen panna, minskar vi utsläppen till luft, mark och vatten. När varje byggnad slipper egen panna frigörs dessutom utrymme i byggnaden. Läs mer om fjärrvärmens miljöpåverkan.

Fjärrvärmeproduktion

Det finns tre olika metoder för att producera fjärrvärme:

  • Ett fjärrvärmeverk som producerar enbart värme genom förbränning
  • Ett kraftvärmeverk där man producerar både el och värme genom förbränning
  • En lokal industri som levererar spillvärme som kan ledas ut på fjärrvärmenätet

Gemensamt för alla tre metoderna är att värmen kommer från sådant som annars skulle gå till spillo. Biobränslet som används kommer antingen från det som blivit över när man avverkat skog, eller så är det spill från träindustrin eller träavfall.

Bakgrund

Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än under senare delen av 1900-talet. Fjärrvärmen började byggas just för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, blev luftkvalitén snabbt bättre. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Fjärrvärmes utveckling

Fjärrvärme är en väl prövad teknik men utvecklas ändå ständigt. Mer och mer försöker man gå över till att ta vara på den spillvärme som finns i samhället i stället för att använda olika bränslen för att producera värme. Spillvärme kan komma från stora industrier som i sina processer får enorma mängder värme över. Det kan också vara värme från en datahall eller från kyldiskar i livsmedelsbutiker. Smarta hus och smarta system forskas det också mycket på, liksom på hur fjärrvärmenätet, och även våra byggnader, ska kunna fungera som energilager och samspela med elnätet.

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.