All el du som företagskund köper från oss är fossilfri och spårbar genom ursprungsgarantier. När du väljer el från vatten-, vind- eller kärnkraft kommer den från våra nordiska kraftverk. Väljer du solkraft kommer den från producenter i Europa. Om du inte gör något val får du vår fossilfria mix som kommer från våra svenska vatten- och kärnkraftverk.

Spårbarhet genom ursprungsgarantier

All vår försäljning 2020 i Sverige av el från vatten-, vind- och kärnkraft är baserad på ursprungsgarantier och är på så sätt spårbar till Vattenfalls nordiska produktion. Dessutom har vi under året sålt solkraft till privatpersoner. Vår försäljning av solkraft är även den spårbar genom ursprungsgarantier.

Vår elförsäljning i Sverige 2020

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2020. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2020 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,003 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Diagram över elens ursprung

Elens miljöpåverkan

All elproduktion ger viss miljöpåverkan och i diagrammen nedan redovisar vi de utsläpp av koldioxid (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt kärnbränsleavfall) som kommer från vår elproduktion.

Generellt så har Vattenfalls nordiska elproduktion mycket låga utsläpp av koldioxid – de är endast en bråkdel av fossileldade kraftverks utsläpp. Vid drift av våra kraftverk är koldioxidutsläppen mycket nära noll, men här redovisar vi även de koldioxidutsläpp som kraftverkens hela livscykel ger upphov till.

De senare värdena kan vi presentera då vi arbetar med livscykelanalyser av vår elproduktion. En livscykelanalys beskriver miljöpåverkan ”från vaggan till graven”, alltså från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken. Elen är även miljövarudeklarerad, vilket bland annat innebär att livscykelvärdena som redovisas för kraftverket är granskad av en oberoende tredje part.

Diagram Koldioxid 2020 Företag 720x350.jpg

Diagram Kärnbränsleavfall 2020 Företag 720x350.jpg

* Det finns bra miljövalsalternativ för vind- respektive vattenkraft som har samma värden. Bra miljöval i diagrammet består av 95 % vatten- och 5 % vindkraft.

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagrammet visar elens ursprung för vår fossilfria mix under 2020 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla. Miljöpåverkan framgår av stapeldiagrammen på den här sidan. Fossilfri mix är det du får om du inte aktivt väljer en särskild energikälla.

Diagram över elens ursprung